×

ΕΙΔΙΚΑ ΕΡΓΑ / ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ

Εφαρμογή Θερμοπρόσοψης

Μελισσοχώρι

Στο παραπάνω έργο έγινε εφαρμογή θερμοπρόσοψης με τη χρήση ικριωμάτων σε όλο το κτίριο.
Στη συνέχεια προτάθηκαν νέοι χρωματισμοί όψεων όπου και εφαρμόστηκαν.