×

Υπηρεσίες Μηχανικού

Αναλαμβάνουμε την αδειοδότηση όλων των οικοδομικών εργασιών. Εργασίες για την κατασκευή περιτοιχίσεων ή περιφράξεων, βόθρων, υπογείων δεξαμενών νερού, εκσκαφών, επιχώσεων και κοπής δέντρων.
Στην έννοια της οικοδομικής άδειας περιλαμβάνονται και άδειες κατεδάφισης, η άδεια αλλαγής χρήσης, η άδεια διαμορφώσεων, επισκευής, διασκευής, ενισχύσεων, η άδεια επιχώσεων ή εκσκαφών, καθώς και η άδεια κοπής δέντρων.

Έχοντας άριστη γνώση της πολεοδομικής νομοθεσίας, αναλαμβάνουμε την τακτοποίησης των πολεοδομικών παραβάσεων του ακινήτου σας, εξασφαλίζοντας τη νομιμότητά του.
Επικοινωνήστε σήμερα μαζί μας και ενημερωθείτε για τις δυνατότητες υπαγωγής του ακινήτου σας στη ρύθμιση, με τον τρέχοντα Νόμο και για τον υπολογισμό του προστίμου.

Το Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) είναι ένα έγγραφο αναγνωρισμένο από το ΥΠΕΚΑ, που εκδίδεται από Ενεργειακό Επιθεωρητή, στο οποίο αποτυπώνεται η ενεργειακή απόδοση και κατανάλωση του κτιρίου ή τμήματος αυτού.
Με το Π.Ε.Α. το κάθε κτίριο ή τμήμα αυτού κατατάσσεται σε μία ενεργειακή κατηγορία από Α+ έως Η, ενώ ο Επιθεωρητής καταγράφει και κάνει συστάσεις για την βελτίωση της ενεργειακής του απόδοσης.

Το ΠΕΑ απαιτείται:
α) Με το πέρας της κατασκευής κάθε νέου ή ανακαινισμένου κτιρίου.
β) Για κάθε αγορά / πώληση κτιρίου ή τμήματος αυτού, εμβαδού μεγαλύτερο των 50 τ.μ..
γ) Για ενοικίαση ενιαίου κτιρίου.
δ) Από 09/01/2012 για την ενοικίαση τμήματος κτιρίου (π.χ. Διαμέρισμα) για κατοικία και για επαγγελματική στέγη.
3) Για ένταξη κτιρίων κατοικίας στο πρόγραμμα “Εξοικονόμηση κατ’ οίκων”

Η Βεβαίωση Μηχανικού είναι ένα έντυπο που πρέπει να συνοδεύει κάθε μεταβίβαση ακινήτου και το οποίο πιστοποιεί οτι δεν υπάρχουν αυθαιρεσίες στο ακίνητο ή εφόσον υπάρχουν έχουν τακτοποιηθεί με τις διατάξεις του ισχύοντος νόμου (παρ.2 του άρθρου 83 του Ν. 4495/2017) ή προγενέστερου (Ν. 3843/2010, Ν. 4014/2011, Ν.4178/2013). Η Βεβαίωση αυτή απαιτείται και για τις μεταβιβάσεις ακάλυπτων οικοπέδων ή αγροτεμαχίων.

Το Πιστοποιητικό Πυροπροστασίας είναι ένα από τα βασικά έγγραφα που απαιτούνται για την αδειοδότηση καταστημάτων και κάποιων ειδικών επαγγελματικών χώρων.

Σας προτείνουμε προσαρμοσμένες λύσεις αξιοποίησης ακινήτων με σκοπό τη βελτιστοποίηση της χρήσης γης και τη μεγιστοποίηση του οικονομικού σας οφέλους.

Το πρόγραμμα «Εξοικονόμηση κατ’ οίκον» έχει ως σκοπό τη μείωση των ενεργειακών αναγκών των κτιρίων και γι’ αυτό το λόγο παρέχονται κίνητρα για παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας σε κατοικίες και διαμερίσματα.
Η εταιρεία μας αναλαμβάνει, εξ ολοκλήρου την ένταξή σας στο πρόγραμμα καθοδηγόντας σας, βήμα βήμα, από την αίτηση παρέχοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά μέχρι την εκταμίευση των χρημάτων από το πρόγραμμα.

Μελέτη & Σχεδιασμός

Έχοντας οι μηχανικοί μας άριστη γνώση της πολεοδομικής νομοθεσίας, αναλαμβάνουμε την έκδοση οικοδομικών αδειών για κτίρια οποιασδήποτε χρήσης. Οι υπηρεσίες μας περιλαμβάνουν την έρευνα των όρων δόμησης της περιοχής, την εκπόνηση του τοπογραφικού διαγράμματος και όλων των απαραίτητων μελετών για την έκδοση της άδειας από την αρμόδια υπηρεσία δόμησης. Αναλυτικότερα αναλαμβάνουμε:

Τα τοπογραφικά διαγράμματα συντάσσονται βάσει όλων των απαιτούμενων προδιαγραφών που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία για κάθε κατηγορία.

Η εταιρεία μας αναλαμβάνει όλα τα παρακάτω
τοπογραφικά:
– Συμβολαίου / Μεταβιβάσεων.
– Έκδοσης οικοδομικής αδείας.
– Έκδοσης οικοδομησιμότητας.
– Οριοθέτησης οικοπέδων, αγροτεμαχίων, εκτάσεων, κατασκευών.
– Καθορισμού αιγιαλού & παραλίας.
– Πράξεων χαρακτηρισμού δασαρχείου.
– Πράξης τακτοποίησης, αναλογισμού, προσκύρωσης.
– Πράξης εφαρμογής.
– Διορθωτικής πράξης εφαρμογής.
– Διαγράμματος εφαρμογής.
– Χάραξη ρυμοτομικών και οικοδομικών γραμμών τετραγώνων.

Η KARAVASILIS group με την εξειδίκευσή στις στατικές μελέτες οπλισμένου σκυροδέματος παρέχει όλες τις υπηρεσίες που απαιτούνται για την εκπόνηση Μελέτης Στατικής Επάρκειας, σύμφωνα με τα όσα ορίζει ο ΚΑΝΕΠΕ (Κανονισμός Επεμβάσεων).

Συγκεκριμένα αναλαμβάνουμε:
– Μελέτη αποτίμησης και ανασχεδιασμού.
– Γενικά σχέδια αποτύπωσης του φέροντος οργανισμού.
– Έκθεση συλλογής στοιχείων και πληροφοριών.
– Έκθεση αποτύπωσης-τεκμηρίωσης.
– Έλεγχο δομικών υλικών στοιχείων φέροντος οργανισμού.
– Αποτίμηση μηχανικών χαρακτηριστικών σκυροδέματος με χρήση μη
καταστροφικών μεθόδων.
– Έκθεση αποτίμησης φέρουσας ικανότητας.
– Στατική ανάλυση και αποτελέσματα αποτίμησης.
– Έκθεση λήψης αποφάσεων και προτάσεις επεμβάσεων.
– Τεύχη υπολογισμών, αναλύσεων και ελέγχων.
– Στατική ανάλυση – αποτελέσματα προκαταρκτικής ανάλυσης.
– Μελέτη αποτίμησης υφισταμένου κτιρίου.
– Δεδομένα και αποτελέσματα μελέτης επεμβάσεων.

Σε περίπτωση μη επάρκειας της υφιστάμενης δομής αναλαμβάνουμε τη Μελέτη Στατικής Ενίσχυσης – Μελέτη Επεμβάσεων σύμφωνα με τις διατάξεις του ΚΑΝΕΠΕ.

Η KARAVASILIS group με την εξειδίκευσή στις στατικές μελέτες οπλισμένου σκυροδέματος παρέχει όλες τις υπηρεσίες που απαιτούνται για την εκπόνηση Μελέτης Στατικής Επάρκειας, σύμφωνα με τα όσα ορίζει ο ΚΑΝΕΠΕ (Κανονισμός Επεμβάσεων).

Συγκεκριμένα αναλαμβάνουμε:
– Μελέτη αποτίμησης και ανασχεδιασμού.
– Γενικά σχέδια αποτύπωσης του φέροντος οργανισμού.
– Έκθεση συλλογής στοιχείων και πληροφοριών.
– Έκθεση αποτύπωσης-τεκμηρίωσης.
– Έλεγχο δομικών υλικών στοιχείων φέροντος οργανισμού.
– Αποτίμηση μηχανικών χαρακτηριστικών σκυροδέματος με χρήση μη
καταστροφικών μεθόδων.
– Έκθεση αποτίμησης φέρουσας ικανότητας.
– Στατική ανάλυση και αποτελέσματα αποτίμησης.
– Έκθεση λήψης αποφάσεων και προτάσεις επεμβάσεων.
– Τεύχη υπολογισμών, αναλύσεων και ελέγχων.
– Στατική ανάλυση – αποτελέσματα προκαταρκτικής ανάλυσης.
– Μελέτη αποτίμησης υφισταμένου κτιρίου.
– Δεδομένα και αποτελέσματα μελέτης επεμβάσεων.

Σε περίπτωση μη επάρκειας της υφιστάμενης δομής αναλαμβάνουμε τη Μελέτη Στατικής Ενίσχυσης – Μελέτη Επεμβάσεων σύμφωνα με τις διατάξεις του ΚΑΝΕΠΕ.

Οι φωτορεαλιστικές απεικονίσεις κτιρίων και κάθε χώρου, είναι απαραίτητες πλέον σε κάθε αρχιτεκτονική ή διακοσμητική μελέτη αφού παρουσιάζουν τη σύνθεση των στοιχείων εκείνων που θα δώσουν στο χώρο το τελικό αποτέλεσμα που ο ίδιος επιθυμεί.
Η εταιρεία μας παρέχει τρισδιάστατα φωτορεαλιστικά σχέδια (3d renders) σε κάθε έργο της προσφέροντας, στον πελάτη της, την πολυτέλεια να δει υλοποιημένο το project που τον ενδιαφέρει πριν καν αυτό κατασκευαστεί.

Σύμφωνα με τη νέα ισχύουσα νομοθεσία, η Οικοδομική Άδεια μετονομάστηκε σε Άδεια Δόμησης. Πριν την άδεια δόμησης προηγείται όμως η Έκδοση Έγκρισης Δόμησης, η οποία πιστοποιεί ότι είναι δυνατό να λάβει χώρα η επιθυμητή κατασκευή. Η Άδεια Δόμησης εκδίδεται από την αρμόδια Υπηρεσία Δόμησης (πρώην Διεύθυνση Πολεοδομίας) και είναι υποχρεωτική για την εκτέλεση κάθε οικοδομικής εργασίας.
Η KARAVASILIS group έχοντας διεκπεραιώσει πάνω από 8000 οικοδομικές άδειες στα 35 χρόνια πορείας της, είναι σε θέση να αναλάβει την έκδοση της δική σας, αναλαμβάνοντας όλες τις υπηρεσίες που απαιτούνται καθώς και όλες τις υπηρεσίες που έπονται στα πλαίσια της κατασκευής του έργου.
Η Άδεια Δόμησης απαιτείται τόσο για την ανέγερση νέας οικοδομής όσο και για προσθήκες κατασκευών, αλλά ακόμη και για επισκευαστικές εργασίες και ενισχύσεις υφιστάμενων κτιρίων. Επίσης, είναι απαραίτητη και για την αλλαγή χρήσης ενός κτιρίου ή τμήματος αυτού.

Περιγραφή υπό κατασκευή

Κατασκευή & Επίβλεψη

Η φιλοσοφία των κατασκευών μας

Η σημαντικότερη προϋπόθεση για να επενδύσεις σε ένα ακίνητο είναι η ασφαλής στατική μελέτη του και η κατασκευή του.

Χρησιμοποιούμε μόνο πιστοποιημένα υλικά.

Πετυχαίνουμε διάρκεια της κατασκευής στο χρόνο από φθορές.

Εξασφαλίζει την άνετη διαμονή μέσα στην κατοικία με την ορθή πρόβλεψη ανοιγμάτων σε μέγεθος και θέση, με τη δυνατότητα άνετης επίπλωσης, και τέλος με κατάλληλη θερμομόνωση για σωστή θερμική άνεση.

Εφαρμόζοντας τα παραπάνω αναδεικνύεται η υψηλή αισθητική κάθε κατασκευής.

Ανακαίνιση

Η ανακαίνιση ολική ή μερική θα πρέπει να διακρίνεται για τον σωστό σχεδιασμό της, όσον αφορά τη μέγιστη εκμετάλλευση των τετραγωνικών μέτρων που υπάρχουν. Αυτό προϋποθέτει και την έξυπνη χωροθέτηση σύμφωνα με τις ανάγκες των ιδιοκτητών καθώς και τις αισθητικές τους απαιτήσεις.
Eχοντας άριστη σχεδιαστική γνώση, συνεχή ενημέρωση των νέων υλικών της αγοράς και
άρτια καταρτισμένα συνεργεία με έμπειρους τεχνικούς αναλαμβάνουμε τον σχεδιασμό, την κατασκευή και την επίβλεψη ανακαινίσεων κτιρίων.

Επιπλέον, αναβαθμίζουμε ενεργειακά τα κτίρια με εξωτερική θερμομόνωση (θερμοπρόσοψη), θερμομόνωση δώματος, αντικατάσταση κουφωμάτων με νέα άριστης θερμομονωτικής συμπεριφοράς, ηλιακό θερμοσίφωνα και ότι άλλο κριθεί απαραίτητο.
Τα έργα μας χαρακτηρίζονται για την λειτουργική, αισθητική και ενεργειακή αναβάθμισή τους με γνώμονα την ποιότητα, τη συνέπεια και το σεβασμό στις ανάγκες των πελατών μας.

Εδραιωμένοι στον χώρο των κατασκευών γνωρίζουμε τα κατάλληλα συνεργεία για κάθε ανάγκη σας.
Οι μεμονωμένες εργασίες μπορεί να αναφέρονται σε:
– Αποξηλώσεις / Καθαιρέσεις.
– Aντικατάσταση ηλεκτρολογικών και υδραυλικών εγκαταστάσεων.
– Κατασκευή χωρισμάτων και ψευδοροφών από γυψοσανίδα.
– Χρωματισμούς.
– Τοποθέτηση νέων δαπέδων.
– Εφαρμογή μόνωσης
– Αντικατάσταση στέγης και οποιαδήποτε άλλη κατασκευαστική ανάγκη μπορεί να σας παρουσιαστεί.

Πολλές φορές προκύπτει η ανάγκη ανακαίνισης μεμονωμένων χώρων και όχι ολικής ανακαίνισης.
Μια συνήθης περίπτωση είναι η ανακαίνιση της κουζίνας.
Ένα πλέον από τα χρηστικότερα μέρη, η κουζίνα ανεξαρτήτως διαστάσεων, σχεδιάζεται τηρώντας συγκεκριμένες παραμέτρους ώστε να είναι λειτουργική. Δίνουμε λύσεις για κάθε διάταξη κουζίνας με έμφαση πάντα στη λειτουργεία και το design.

Πολλές φορές προκύπτει η ανάγκη ανακαίνισης μεμονωμένων χώρων και όχι ολικής ανακαίνισης.
Μια συνήθης περίπτωση είναι η ανακαίνιση του μπάνιου.
Ένας ιδιαίτερα προσωπικός χώρος όπως το μπάνιο, παρουσιάζει υψηλές απαιτήσεις τόσο σχεδιαστικά όσο και κατασκευαστικά. Η εταιρία μας με τη σύγχρονη ματιά και αισθητική των interior designers φροντίζει ώστε ο χώρος του μπάνιου να χαρακτηρίζεται από λειτουργικότητα (σωστή διάταξη των ειδών υγιεινής), αισθητική αρτιότητα (συνδιασμός πλακιδίων, ειδών υγιεινής και φωτισμού) και άριστες υδραυλικές εγκαταστάσεις.

Το πρόγραμμα «Εξοικονόμηση κατ’ οίκον» έχει ως σκοπό τη μείωση των ενεργειακών αναγκών των κτιρίων και γι’ αυτό το λόγο παρέχονται κίνητρα για παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας σε κατοικίες και διαμερίσματα.
Η εταιρεία μας αναλαμβάνει, εξ ολοκλήρου την ένταξή σας στο πρόγραμμα καθοδηγόντας σας, βήμα βήμα, από την αίτηση παρέχοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά μέχρι την εκταμίευση των χρημάτων από το πρόγραμμα.

Interior Design

Η “καλλιτεχνική” ομάδα της εταιρείας αποτελείται από αρχιτέκτονες και interior designers οι οποίοι προσεγγίζουν κάθε έργο ως μοναδικό σε όλες του τις κλίμακες και τις προοπτικές. Παρέχουμε υπηρεσίες που αφορούν μελέτες κτιρίων και εσωτερικών χώρων με έμφαση σε χώρους φιλοξενίας (ξενοδοχεία, χώροι εστίασης και αναψυχής, χώροι συνάθροισης κοινού) και σε ιδιωτικές κατοικίες, με πλήρεις υπηρεσίες μελετών εφαρμογής έως και σχεδιασμό επίπλων και ειδικών αντικειμένων. Στόχος της ομάδας παραμένει ο δυναμικός και πρωτότυπος σχεδιασμός με ιδιαίτερη έμφαση στις λεπτομέρειες και στα άψογα φινιρίσματα. Η έμπνευση, η ανάγκη για δημιουργία και η συνέπεια στη δουλειά, ορίζουν την ταυτότητά μας που αυτοπροσδιορίζεται συνεχώς μέσα από τη σύγχρονη αρχιτεκτονική και το δημιουργικό design.

Σκοπός της μελέτης εσωτερικής διακόσμησης είναι η οργάνωση,η διαμόρφωση, η λειτουργία και η αισθητική αναβάθμιση κάθε εσωτερικού χώρου. Ειδικά εκπαιδευμένοι Interior Designers και αρχιτέκτονες της εταιρίας µελετούν τις ανάγκες κάθε χώρου σύμφωνα με τη χρήση του και στη συνέχεια δίνουν λύσεις σε συντονισμό πάντα με τις απαιτήσεις του χρήστη.

Οι φωτορεαλιστικές απεικονίσεις κτιρίων και κάθε χώρου, είναι απαραίτητες πλέον σε κάθε αρχιτεκτονική ή διακοσμητική μελέτη αφού παρουσιάζουν τη σύνθεση των στοιχείων εκείνων που θα δώσουν στο χώρο το τελικό αποτέλεσμα που ο ίδιος επιθυμεί.
Η εταιρεία μας παρέχει τρισδιάστατα φωτορεαλιστικά σχέδια (3d renders) σε κάθε έργο της προσφέροντας, στον πελάτη της, την πολυτέλεια να δει υλοποιημένο το project που τον ενδιαφέρει πριν καν αυτό κατασκευαστεί.